เข้าเรื่องเรียนมั้ง

posted on 24 Jul 2008 10:15 by benbaren
1.           สภาพทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต รูปร่างของประเทศ สภาพทางภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  2.           ที่ตั้งสัมพันธ์  คือ  ที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่อื่น เช่น ตั้งใกล้ที่ไหน ไกลจากทะเลเท่าไหร่    3.           พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ คือ ตำแหน่งต่างๆบนพื้นผิวโลกซึ่งเกิดจากการตัดกันระหว่างเส้นสมมติละติจูดกับลองติจูด ซึ่งเส้นสมมุติทั้ง 2 เส้นนี้จะตั้งฉากซึ่งกันและกันเป็นโครงข่ายทั่วโลก เพื่อบอกตำแหน่งที่แน่นอนทางวิชาการแผนที่ 4.           ละติจูด (Latitude) คือ  เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวตะวันตก-ตะวันออก ให้ขนานกับเส้นศูนย์สูตร มีทั้งหมด 180 เส้น แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 (เส้นละติจูดทำให้ทราบลักษณะอากาศในเขตนั้น) 5.           ลองจิจูด (Longitue) หรือ เส้นเมอริเดียน คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้ ผ่านแกนของโลกและตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร มี 360 เส้น  แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 องศา  (กำหนดให้เส้นลองจิจูดที่ผ่านเมืองกรีนีช ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นเมอริเดียนหลัก / เส้นลองจิจูดเป็นเส้นแบ่งวันและเวลา โดย เส้นที่แบ่งวันสากลคือ เส้นที่ 180 องศา)   6.           สัญลักษณ์ในแผนที่ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้แทนข้อมูลสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่สามารถอ่านความหมายและทำความเข้าใจสาระที่ปรากฏในแผนที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 7.           มาตราส่วนส่วนแผนที่ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่ กับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง ทำให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่นั้นย่อส่วนมาจากสภาพภูมิประเทศจริงในอัตราส่วนเท่าใด เช่น  มาตราส่วน  1:100,000 แปลว่า ระยะทางในแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง 100,000 ซม.  (หรือ  กม.) 8.           ภูมิศาสตร์หมายถึง  การศึกษาสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 9.           การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ต้องมีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะภูมิประเทศ  2) ลักษณะภูมิอากาศ   3) ทรัพยากรธรรมชาติ 10.       การดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ในดินแดนต่าง ๆ ของโลกต้องมีความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ  สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ในดินแดนนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 11.       สภาพทั่วไปบนพื้นผิวโลกที่มีความสูง ต่ำ ไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบต่ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ ฯบฯ รวมเรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ 12.       ปัจจัยที่ทำให้บนพื้นผิวโลกมีลักษณะที่แตกต่างกัน สูง ๆ ต่ำๆ ไม่เท่ากันคือ 1) พลังงานภายในโลก ทำให้เปลือกโลกถูกบีบตัวสูงขึ้นหรือทรุดลง   2) เกิดจากแม่น้ำ ลำคลอง ธารน้ำแข็ง คลื่น ลม กระแสน้ำ อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  3) การกระทำของมนุษย์ เช่น การสร้างเขื่อน 13.       การที่ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ของโลกแตกต่างกันเพราะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ คือ  1) ละติจูดของพื้นที่   2) ระยะห่างจากทะเล   3) ทิศทางของลมประจำ  4) กระแสน้ำ   5) ความสูงต่ำของพื้นที่ 14.       ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้ 15.       ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมี .3..ชนิด คือ  (1)  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน  ทอง เพชร  (2) ทรัพยากรที่ไม่มีวันสูญสิ้น เช่น ดิน น้ำ   ลม แสงแดด   (3) ทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ เช่น ต้นไม้ ป่าไม้ 16.       แผนที่ หมายถึง  1)  สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น  2) เขียนย่อส่วนผิวโลก ลงบนผิวเรียบโดยใช้สัญลักษณ์กำหนด เพื่อแสดงสิ่งต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์กำหนด  17.       แผนที่รัฐกิจ หรือ แผนที่การเมือง หมายถึง  แผนที่ที่แสดงการแบ่งเขตเมือง เขตการปกครอง เช่น จังหวัด ประเทศ แสดงเป็นเส้นขั้นเขตแดน 18.       แผนที่กายภาพ หรือ แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง   แผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความสูง-ต่ำของผิวโลก  โดยมีสัญลักษณ์แสดงความหมายของลักษณะภูมิประเทศ เช่น  ภูเขา  แม่น้ำ  ทะเล เทือกเขา 19.       แผนที่ที่แสดงประเภท ปริมาณ และการกระจายของสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในดินแดนต่าง ๆ ของโลกคือ  แผนที่เศรษฐกิจ (แผนที่เศรษฐกิจ คือ แผนที่ที่แสดงแหล่งทรัพยากร  เส้นทางคมนาคม เส้นทางการค้า) 20.       การที่แผนที่มีการกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อ  ช่วยในการกำหนด หรือ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง (พิกัดภูมิศาสตร์ จะบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ บนผิวโลก ตำแหน่งเกิดจากการตัดกันของเส้นรุ้ง(ละติจูด/เส้นขนาน) และเส้นแวง (ลองติจูด/เมริเดียน) 21.       ค่าพิกัดภูมิศาสตร์เกิดจาก  การตัดกันของเส้นละติจูด และ เส้นลองติจูด ทำให้รู้ที่ตั้ง วันเวลา รวมถึงเขตอากาศของสถานที่นั้น มีประโยชน์ในการหาตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนโลก แต่ไม่สามารถบอกลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้นได้ 22.       องค์ประกอบของแผนที่มีดังนี้คือ   ทิศทาง   พิกัดภูมิศาสตร์  มาตราส่วน  สัญลักษณ์  เส้นโครงแผนที่ ชื่อแผนที่ ขอบระวาง 23.       ทางภูมิศาสตร์เส้นละติจูด หมายถึง  คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวตะวันตก-ตะวันออก ให้ขนานกับเส้นศูนย์สูตร 24.       ทางภูมิศาสตร์เส้นลองจิจูด หมายถึง  คือ คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้ และตัดกับเส้นศูนย์สูตรเป็นมุมฉาก                                                                                                                                  &