เข้าเรื่องเรียนมั้ง

posted on 24 Jul 2008 10:15 by benbaren
1.           สภาพทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต รูปร่างของประเทศ สภาพทางภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  2.           ที่ตั้งสัมพันธ์  คือ  ที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่อื่น เช่น ตั้งใกล้ที่ไหน ไกลจากทะเลเท่าไหร่    3.           พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ คือ ตำแหน่งต่างๆบนพื้นผิวโลกซึ่งเกิดจากการตัดกันระหว่างเส้นสมมติละติจูดกับลองติจูด ซึ่งเส้นสมมุติทั้ง 2 เส้นนี้จะตั้งฉากซึ่งกันและกันเป็นโครงข่ายทั่วโลก เพื่อบอกตำแหน่งที่แน่นอนทางวิชาการแผนที่ 4.           ละติจูด (Latitude) คือ  เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวตะวันตก-ตะวันออก ให้ขนานกับเส้นศูนย์สูตร มีทั้งหมด 180 เส้น แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 (เส้นละติจูดทำให้ทราบลักษณะอากาศในเขตนั้น) 5.           ลองจิจูด (Longitue) หรือ เส้นเมอริเดียน คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้ ผ่านแกนของโลกและตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร มี 360 เส้น  แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 องศา  (กำหนดให้เส้นลองจิจูดที่ผ่านเมืองกรีนีช ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นเมอริเดียนหลัก / เส้นลองจิจูดเป็นเส้นแบ่งวันและเวลา โดย เส้นที่แบ่งวันสากลคือ เส้นที่ 180 องศา)   6.           สัญลักษณ์ในแผนที่ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้แทนข้อมูลสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่สามารถอ่านความหมายและทำความเข้าใจสาระที่ปรากฏในแผนที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 7.           มาตราส่วนส่วนแผนที่ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่ กับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง ทำให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่นั้นย่อส่วนมาจากสภาพภูมิประเทศจริงในอัตราส่วนเท่าใด เช่น  มาตราส่วน  1:100,000 แปลว่า ระยะทางในแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง 100,000 ซม.  (หรือ  กม.) 8.           ภูมิศาสตร์หมายถึง  การศึกษาสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 9.           การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ต้องมีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะภูมิประเทศ  2) ลักษณะภูมิอากาศ   3) ทรัพยากรธรรมชาติ 10.       การดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ในดินแดนต่าง ๆ ของโลกต้องมีความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ  สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ในดินแดนนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 11.       สภาพทั่วไปบนพื้นผิวโลกที่มีความสูง ต่ำ ไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบต่ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ ฯบฯ รวมเรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ 12.       ปัจจัยที่ทำให้บนพื้นผิวโลกมีลักษณะที่แตกต่างกัน สูง ๆ ต่ำๆ ไม่เท่ากันคือ 1) พลังงานภายในโลก ทำให้เปลือกโลกถูกบีบตัวสูงขึ้นหรือทรุดลง   2) เกิดจากแม่น้ำ ลำคลอง ธารน้ำแข็ง คลื่น ลม กระแสน้ำ อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  3) การกระทำของมนุษย์ เช่น การสร้างเขื่อน 13.       การที่ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ของโลกแตกต่างกันเพราะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ คือ  1) ละติจูดของพื้นที่   2) ระยะห่างจากทะเล   3) ทิศทางของลมประจำ  4) กระแสน้ำ   5) ความสูงต่ำของพื้นที่ 14.       ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้ 15.       ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมี .3..ชนิด คือ  (1)  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน  ทอง เพชร  (2) ทรัพยากรที่ไม่มีวันสูญสิ้น เช่น ดิน น้ำ   ลม แสงแดด   (3) ทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ เช่น ต้นไม้ ป่าไม้ 16.       แผนที่ หมายถึง  1)  สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น  2) เขียนย่อส่วนผิวโลก ลงบนผิวเรียบโดยใช้สัญลักษณ์กำหนด เพื่อแสดงสิ่งต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์กำหนด  17.       แผนที่รัฐกิจ หรือ แผนที่การเมือง หมายถึง  แผนที่ที่แสดงการแบ่งเขตเมือง เขตการปกครอง เช่น จังหวัด ประเทศ แสดงเป็นเส้นขั้นเขตแดน 18.       แผนที่กายภาพ หรือ แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง   แผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความสูง-ต่ำของผิวโลก  โดยมีสัญลักษณ์แสดงความหมายของลักษณะภูมิประเทศ เช่น  ภูเขา  แม่น้ำ  ทะเล เทือกเขา 19.       แผนที่ที่แสดงประเภท ปริมาณ และการกระจายของสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในดินแดนต่าง ๆ ของโลกคือ  แผนที่เศรษฐกิจ (แผนที่เศรษฐกิจ คือ แผนที่ที่แสดงแหล่งทรัพยากร  เส้นทางคมนาคม เส้นทางการค้า) 20.       การที่แผนที่มีการกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อ  ช่วยในการกำหนด หรือ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง (พิกัดภูมิศาสตร์ จะบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ บนผิวโลก ตำแหน่งเกิดจากการตัดกันของเส้นรุ้ง(ละติจูด/เส้นขนาน) และเส้นแวง (ลองติจูด/เมริเดียน) 21.       ค่าพิกัดภูมิศาสตร์เกิดจาก  การตัดกันของเส้นละติจูด และ เส้นลองติจูด ทำให้รู้ที่ตั้ง วันเวลา รวมถึงเขตอากาศของสถานที่นั้น มีประโยชน์ในการหาตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนโลก แต่ไม่สามารถบอกลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้นได้ 22.       องค์ประกอบของแผนที่มีดังนี้คือ   ทิศทาง   พิกัดภูมิศาสตร์  มาตราส่วน  สัญลักษณ์  เส้นโครงแผนที่ ชื่อแผนที่ ขอบระวาง 23.       ทางภูมิศาสตร์เส้นละติจูด หมายถึง  คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวตะวันตก-ตะวันออก ให้ขนานกับเส้นศูนย์สูตร 24.       ทางภูมิศาสตร์เส้นลองจิจูด หมายถึง  คือ คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้ และตัดกับเส้นศูนย์สูตรเป็นมุมฉาก                                                                                                                                          25.       คุณสมบัติของแผนที่ที่ดีจะต้องประกอบด้วย  เนื้อที่ถูกต้อง   ระยะทางถูกต้อง   ทิศทางถูกต้อง  รูปร่างถูกต้อง 26.       เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ได้แก่   ลูกโลก  แผนที่  ภาพถ่ายจากดาวเทียม   ภาพถ่ายทางอากาศ    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 27.       ภาพถ่ายทางอากาศมีประโยชน์คือ  ใช้ทางยุทธศาสตร์ของทหาร  ทำข้อมูลแผนที่  วางผังเมือง  วางแผนการใช้ทรัพยากร   อุตุนิยมวิทยา 28.       เครื่องมือภูมิศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลในระยะทางไกลๆ โดยมีสถานีรับภาคพื้นดินทำหน้าที่แปรภาพและข้อมูลเครื่องมือนั้นคือ  ภาพถ่ายจากดาวเทียม 29.       การรีโมทเซนซิง คือ  การบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุด้วยอุปกรณ์โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุนั้น 30.        ดาวเทียมคือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้โคจรรอบโลกเพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายภาพมายังพื้นดิน 31.       ลักษณะที่สำคัญของภาพที่ได้จากดาวเทียมคือ  ได้ข้อมูลรวดเร็วทันสมัย เป็นข้อมูลตัวเลข ประหยัดงบประมาณ  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่   32.       ดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาที่ส่งขึ้นไปโคจรเพื่อสำรวจทรัพยากรคือ ดาวเทียมแลนแซต 33.       ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  บุคลากร  คอมพิวเตอร์ 34.       สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถมองเห็นและสัมผัสจับต้องได้ 35.       เขตร้อนอยู่บริเวณละติจูด ที่ 23 ½ องศาเหนือ  ถึง  23 ½ องศาใต้    36.       เขตอบอุ่นอยู่บริเวณละติจูด ที่ 23 ½ องศาใต้    ถึง  23 ½ องศาเหนือ  และ  23 ½ ใต้     ถึง   66 ½ ใต้ 37.       เขตหนาวเย็นอยู่บริเวณละติจูด   ที่ 66 ½ องศาเหนือ   ถึง  ขั้วโลกเหนือ  และ   66 ½ องศาใต้  ถึงขั้วโลกใต้

สังคม  ม. 2  (ฉบับที่ 2) 1.           จุดเหนือสุดของทวีปเอเชียอยู่ที่ ละติจูด 77 องศา 45 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมซิลยูสกิน ในประเทศรัสเซีย 2.           จุดใต้สุดของทวีปเอเชียอยู่ที่ ละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมปิไอ ในประเทศมาเลเซีย 3.           จุดตะวันออกสุดของทวีปเอเชียอยู่ที่ ลองจิจูด 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก บริเวณแหลมอิสต์เคป  (East Cape)ในประเทศรัสเซีย 4.           จุดตะวันตกสุดของทวีปเอเชียอยู่ที่ ลองจิจูด 26 องศา 4 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลมบาบา ในประเทศตุรกี 5.           ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป มีดินแดนที่ต่อเนื่องกัน เรียกว่า ดินแดนยูเรเซีย 6.           ทวีปเอเชียมีสมญานามว่า ทวีปแห่งความตรงกันข้าม เพราะมีความแตกต่างด้าน 1)  ลักษณะภูมิประเทศ   2) ภูมิอากาศ 7.           ประเทศที่มีดินแดนคาบเกี่ยวระหว่างทวีปเอเชีย กับ ทวีปยุโรป คือ ประเทศรัสเซีย และตุรกี 8.           อาณาเขตด้านใต้ของทวีปเอเชียติดกับ มหาสมุทรอินเดีย มี ทะเลอันดามัน, ทะเลอาหรับ, ทะเลแดง และ อ่าวตะมะ, อ่าวเบงกอล และ อ่าวเอเดน  อ่าวเปอร์เชีย 9.           อาณาเขตด้านเหนือของทวีปเอเชียติดกับ มหาสมุทรอาร์กติก  มี ทะเลคารา  ทะเลลัฟเตฟ ทะเลไซบีเรียนตะวันออก 10.       อาณาเขตด้านตะวันออกของทวีเอเชียติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก  มีทะเลแบรี่  ทะเลญี่ปุ่น  ทะเลเหลือง  ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ทะเลโอด๊อตสก์     และอ่าว ตั่งเกี๋ย    อ่าวโบไฮ  อ่าวไทย 11.       อาณาเขตด้านตะวันตกของทวีปเอเชียติดกับทวีปยุโรป   และด้านตะวันตกเฉียใต้ติดกับทวีปแอฟริกา 12.       พรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปเอเชีย กับ ทวีปยุโรป มีดังนี้คือ 13.       เทือกเขาเทือกเขาคอเคซัส  เทือกเขาอูราน (มีแร่เหล็กและถ่านหินเยอะ) 14.       แม่น้ำ    : แม่น้ำอูราน 15.       ทะเล      ทะเลดำ  ทะเลแดง  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   ทะเลแคสเปี้ยน(มีปลาสเตอร์เจี้ยนที่ให้ไข่ปลาคาร์เวีย และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด) 16.       พรหมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริกา คือ ทะเลแดง  17.       ดินแดนโลกเก่า หมายถึง ทวีปเอเชีย และ แอฟริกา 18.       ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย 19.       เหวทะเลที่มีความลึกที่สุดในโลกคือ  เหวทะเลมินดาเนา  อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 20.       บริเวณที่ต่ำจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดของทวีปเอเชีย คือ ทะเลเดดซี อยู่ระหว่างประเทศอิสราเอง และประเทศจอร์แดน 21.       บริเวณที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นที่สุดในทวีปเอเชีย คือ ไซบีเรียเหนือ 22.       บริเวณที่ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดในโลก คือ เมืองเชอร์บุนจิ  ในแคว้นอัสสัม ของประเทศอินเดีย 23.       บริเวณที่มีลักษณะอากาศร้อนและแห้งแล้งที่สุดของทวีปเอเชีย คือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 24.       ทวีปเอเชียแบ่งลักษณะภูมิประเทศเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ   1)  ภาคพื้นทวีป   2) หมู่เกาะ 25.       หมู่เกาะภูเขาไฟของเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ หมู่เกาะญี่ปุ่น หมู่เกาะอินโดนีเซีย  หมู่เกาะฟิลิปปินส์ 26.       ลักษณภูมิประเทศในเขตที่ราบต่ำตอนเหนือ คือ  1) ที่ราบขนาดใหญ่ ประกอบด้วยที่ราบหินเก่า  2) ที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลีนา  แม่น้ำเยนีเซ 27.       โครงสร้างในเขตที่ราบต่ำตอนเหนือของรัสเซีย คือ แองการ่าชิล 28.       ประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีเกาะจำนวนมากที่สุดในโลกคือ ประเทศอินโดนีเซีย 29.       ที่ราบสูงที่ สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกคือ ที่ราบสูงธิเบต ในประเทศจีน 30.       The Roof of the World หมายถึง บริเวณที่ราบสูงปาร์มีนอต 31.       ปาร์มีนอต คือ จุดรวมเทือกเขาตอนกลางของทวีปเอเชีย 32.       ที่ราบสูงในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย คือ ที่ราบสูงธิเบต ที่ราบสูงตาละกากัน 33.       ที่ราบสูงในภูมิภาคเอเชียใต้ คือ ที่ราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย 34.       ที่ราบสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ ที่ราบสูงอิหร่าน  ที่ราบสูงอานาโตเลีย  ที่ราบสูงอาหรับ 35.       ลักษณะบริเวณที่เป็นโครงสร้างหินใหม่จะเกิดปรากฏการณ์ แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด 36.       ที่ราบสูงบริเวณที่เป็นโครงสร้างหินใหม่ในเอเชีย ได้แก่ ที่ราบสูงอิหร่าน  ที่ราบสูงอานาโตเลีย 37.       ที่ราบสูงบริเวณที่เป็นโครงสร้างหินเก่าในเอเชีย ได้แก่ ที่ราบสูงอาหรับ ที่ราบสูงเดกคาน    

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ดดดดดดดดดดดดดดดดีมากรู้ป่ะbig smile big smile big smile question

#1 By แฟนอ๊อฟ ชนะพล (202.133.157.64) on 2008-09-10 20:12

อยากให้เนื้อหาสั้นลงกว่านี้open-mounthed smile question open-mounthed smile big smile surprised smile double wink

#2 By พลอย (124.120.204.80) on 2008-09-28 20:42

thank you so mach.big smile

#3 By Dorothy (118.174.122.248) on 2008-11-27 19:44

thank you so mach.big smile

#4 By Dorothy (118.174.122.248) on 2008-11-27 19:45

ดีมั่ก

#5 By คนรักนา (222.123.0.19) on 2009-01-12 17:47

ขอบคุงมากนะคร้าบบบบบบบ ช่วยได้เยอะเลยbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile question question question question question question question question

#6 By ♂♀นู๋มุกคุง♂♀ (118.173.78.28) on 2009-03-04 18:36

ขอบคุนมากๆคร๊า

กำลังหาคำตอบที่คุณครูถามมาพอดี

ขอบคุนจริงๆ

#7 By เด็กม่ายรักเรียน (117.47.111.173) on 2009-03-05 17:51

มันดีมีสาระquestion

#8 By เต้ (124.121.178.218) on 2009-05-13 16:31

เยี่ยมไปเลยbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#9 By Manaw (125.27.121.90) on 2009-05-23 14:49

อยากหั้ยเรียบเรียงข้อความให้อ่านได้ง่ายกว่านี้

#10 By (203.149.16.43) on 2009-05-24 10:00

ก็อ่านม่ายรุเรื่องอ่ะ

ทามงายดั้ยอ่ะค่ะ

เนื้อหามันเยอะนี่......double wink

#11 By pop (124.121.39.181) on 2009-05-27 16:00

open-mounthed smile confused smile sad smile

#12 By (125.26.26.24) on 2009-05-30 08:28

ขอบคุงคร่า cry double wink surprised smile big smile

#13 By (125.26.26.24) on 2009-05-30 08:29

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#14 By (125.26.26.24) on 2009-05-30 08:29

sad smile

#15 By ร (118.173.111.123) on 2009-05-30 15:40

#16 By (118.173.111.123) on 2009-05-30 15:40

embarrassed embarrassed embarrassed

#17 By (118.173.111.123) on 2009-05-30 15:40

มีสาระมากเลย

#18 By (118.173.148.26) on 2009-06-01 18:28

#19 By (202.149.24.129) on 2009-06-03 21:03

ขอบคุณมากคะconfused smile มีเกือบหมดทุกข้อเลยคะquestion

#20 By น้ำอ้อย (124.122.131.32) on 2009-06-06 13:43

big smile open-mounthed smile confused smile question surprised smile double wink อยากได้รูบแผนที่ค่า

#21 By (124.121.179.111) on 2009-06-09 16:33

open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue

#22 By (125.24.63.252) on 2009-06-11 19:31

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดดดีดีดีดีดีดีดีดีดดดดดดดดดดดดดดดดีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดquestion question question question open-mounthed smile question question

#23 By rt7890 (118.174.145.185) on 2009-06-12 20:27

ohmygod i don,t know

#24 By beautiful (110.49.80.96) on 2009-06-13 20:24

mmmmsad smile sad smile sad smile
ดีมากเลยค่ะ

ช่วยได้เยอะมากเลย

^^big smile big smile big smile

#26 By MIND (125.27.186.186) on 2009-06-14 19:54

อักษรเข้าใจยาก

#27 By nana (118.173.2.101) on 2009-06-15 19:57

wink ชอบ
sad smile

#28 By นุ่น (118.173.145.128) on 2009-06-17 16:24

ดี

#29 By 123456 (125.26.143.206) on 2009-06-22 18:39

สุดยอดแต่ต้องการที่สุดอ่ะ 55555++++++++++++
ช่วยหน่อยดดิ เซงconfused smile sad smile question surprised smile angry smile tongue

#30 By wine (203.155.230.214) on 2009-06-23 21:19

เนื้อหาดีจัง ตรงกับที่หาเลยsurprised smile confused smile

#31 By nung (202.129.29.80) on 2009-06-25 11:47

เดแอ
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

#32 By (118.174.119.109) on 2009-06-29 18:00

ดีมากเลย ช่วยได้เยอะเลย ขอบคุงจ้าopen-mounthed smile

#33 By mod sonic (202.149.25.241) on 2009-07-02 19:35

ขอบคุณมากคร่า ตงกะงานพอดีเลย ^^

เยี่ยม ม มม ม ม! ^^big smile

#34 By Cinderlella (119.42.70.176) on 2009-07-09 10:57

ลบเหอะมันซ้ำ น.ร.ลอกเลยtongue

#35 By Fsn (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:10

ลบbig smile confused smile question wink

#36 By ฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:11

เว็บ กา ก ลบไป ซะ ไอสัด T^T

ไป ๆ ไปๆ ไปๆ

อ. ผมว่าแล้ว ๆ ควาย

sad smile

#37 By เกรียน (61.19.112.42) on 2009-07-09 12:23

เบื่อ เว้บ หัวคว...

[ย]

ไม่เอา ๆ กุลอก อ. ว่าเลย

สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด question question

#38 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:24

มึงระวังโดนซัด
ลบไม่ลบวะ
จากแก๊ง NaF

#39 By NaF (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:24

เว็บ นรก ๆ T^T

ทำให้เด็ก เสีย คน

-*

ลบไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปsad smile

#40 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:25

จวย ๆ

ลบไป ซะ

ไอเวน

#41 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:25

หมัน ไส้ ๆ

-*

มีมาไมว่ะ

#42 By (61.19.112.42) on 2009-07-09 12:26

5 5 5+

ไม่ ลบ มีเฮ ๆ

ไอสาดดดดดดดดดดดดดดดดด

#43 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:26

ใครคน สร้าง ว่ะ


แม่ง ๆ จวย
-*sad smile

#44 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:27

ลบ ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆ

#45 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:27

ลบ บ บ ล ล บ บ บ ล บ บ บ

#46 By (61.19.112.42) on 2009-07-09 12:27

- *

สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

#47 By (61.19.112.42) on 2009-07-09 12:27

เด็กลอกเอาไปส่งอาจารย์ลบซะ

#48 By 555.123 (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:32

confused smile เขียนอะไรของคูณอย่ามาเเห........ล

#49 By 12222222222222782 (61.19.112.42) on 2009-07-09 12:33

ลบซะangry smile tongue tongue tongue tongue tongue tongue question question question question tongue tongue tongue tongue angry smile angry smile angry smile question question question cry cry cry cry cry cry cry cry 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#50 By (119.42.70.176) on 2009-07-09 12:35